Partneri

Spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. má uzavretý zmluvný vzťah o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s týmito poisťovňami:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Pobočka Košice, Moldavská 8/A, 040 01 Košice

logo-zp-dovera

Sme zapojený do projektu: Bezpečné lieky


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Pobočka Košice, Senný trh 1, 040 01 Košice

vszp

Sme zapojený do projektu: eRecept


Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava

union-zdravotna-poistovna


V súlade so zákonom č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. vyhlášky č. 458/2006 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvnej dohody sme členmi tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú.

Zmluvný vzťah máme so spoločnosťami:

Dodávatelia (zdravotnícky materiál):

  • VIDRA A SPOL. s r.o., Štrkova 8, 011 96 žilina
  • Lekáreň MARATON, PharmDr. Zoltán Horňák, Hlavná 116, 040 01 Košice
  • CRYOSOFT, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice
  • Lohmann&Rauscher, Gaštanová 18, 811 04 Bratislava

Počítačové a software vybavenia:

  • Prosoft, s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice
  • Webex media, s.r.o. Ostrovského 2, 040 01  Košice